REGULAMIN KONKURSU VIKING BREWMASTER CHALLENGE 2018

§1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Organizator – VIKING MALT SPECIALTIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu, adres: Al. Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041750, (dalej jako „Organizator”).
3. Konkurs – konkurs pt. „VIKING BREWMASTER CHALLENGE 2018”przeprowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie. Konkurs organizowany jest w dniu 8 września 2018 roku, podczas trwającego wydarzenia Chmielobranie 2018, na terenie Pałacu Piotrawin; Piotrawin 95, 24-335 Łaziska, a Finał Konkursu odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 roku w lokalu „The Taps”, zlokalizowanym pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 4/U1, 00-015 Warszawa.
4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie poprzez wykonanie czynności określonych w Regulaminie, spełniająca wymagania o których mowa w § 2.
5. Nagroda – wygrana obejmująca świadczenie pieniężne, jakie Organizator wydaje Uczestnikowi na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Kapituła – osoby fizyczne, wskazane przez Organizatora w celu dokonania oceny zwycięskiego piwa, upoważnione do wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców Konkursu.

§2 UCZESTNICY
1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) jest pełnoletnia, b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, c) spełnia inne warunki z Regulaminu.
2. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w §3 Regulaminu, oznacza, że Uczestnik:
a) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
b) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Konkursie w zakresie określonym w Regulaminie oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych według wskazania Organizatora;
c) wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach, utrwalonych w okresie trwania Konkursu, które będą wykorzystywane w szczególności na potrzeby produkcji i emisji, reklamy oraz promocji „VIKING BREWMASTER CHALLENGE 2018” w różnych środkach publicznego przekazu i w różnych formach nadania (w tym za pomocą nośnika lub bezpośrednio na żywo) z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika;
d) upoważnia Organizatora do przeniesienia zgody na wykorzystywanie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi na inne podmioty w zakresie określonym powyżej;
e) upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich w przypadku powstania w trakcie realizacji Konkursu utworu oraz co do swych artystycznych wykonań, to jest do: określenia treści i formy Audycji, sposobu i treści wykorzystywanego utworu i artystycznego wykonania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu i artystycznego wykonania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu i artystycznego wykonania, sposobie oznaczenia Uczestnika;
f) udziela upoważnienia Organizatorowi do przeniesienia upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich na inne podmioty; przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe co do wszelkich utworów i artystycznych wykonań, powstałych i utrwalonych w trakcie realizacji Konkursu, które będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby produkcji i emisji Konkursu, reklamy oraz promocji w rożnych środkach publicznego przekazu i w różnych formach nadania.
3. Organizator zobowiązuje się do wykonywania upoważnienia, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. f) z poszanowaniem dóbr osobistych Uczestnika.
4. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit b), c) i d) oraz przeniesienie praw, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit f) odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
c) publicznego udostępniania, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
e) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy Konkursu lub fragmentów Konkursu,
f) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu),
g) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu); itp.
5. Zezwolenie i przeniesienie praw, o których mowa w §2 ust. 2 i 3 nie są ograniczone terytorialnie, to jest odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych państw.

§3 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Uczestnicy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora Konkursu w następujący sposób:
a) Organizator prześle imienne zaproszenia do przedstawicieli browarów rzemieślniczych, piwowarów domowych oraz blogerów zajmujących się tematyką piwa rzemieślniczego, spośród których wyłonionych będzie 12 uczestników;
b) 4 uczestników zostanie wyłoniona na podstawie przesłanych zgłoszeń.
2. Aby zostać zakwalifikowanym do Konkursu należy dokonać zgłoszenia w trybie online, za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora. W tym celu należy przesłać do Organizatora swoje nagranie video wraz z uzasadnieniem dlaczego dany kandydat powinien wziąć udział w Konkursie na adres mailowy: vikingmaltpl@gmail.com. Zgłoszenia online można dokonać najpóźniej do 17.08.2018. Warunkiem skutecznego złożenia zgłoszenia jest także przesłanie, najpóźniej do dnia 17.08.2018r., skanu podpisanego Oświadczenia Uczestnika, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu. Organizator wskazuje, iż poprzez złożenie zgłoszenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzając działanie Uczestnika będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia chęci udziału w Konkursie oraz udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega, iż spośród osób zgłaszających się do udziału w Konkursie wybierze Uczestników Konkursu.
4. Organizator do dnia 24.08.2018 ogłosi ostateczny skład Uczestników Konkursu i opublikuje informację na ten temat na swoim profilu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/SlodowniaStrzegom/ jeżeli Uczestnicy wyrażą na to zgodę. Organizator opublikuje dane zwycięzców na swoim profilu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/SlodowniaStrzegom/ jeżeli wyrażą oni na to zgodę. Zakres danych Uczestników opublikowanych na profilu Organizatora na portalu Facebook będzie zależał od zakresu udzielonej zgody. W przypadku braku udzielenia zgody, Organizator nie zamieści danych Uczestnika jeżeli nie udzieli on zgody w tym zakresie. Organizator informuje, iż udzielenie zgody jest w pełni dobrowolne. Uczestnik może także udzielić zezwolenia na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Organizator wskazuje, iż udzielenie zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Uczestnika jest w pełni dobrowolne. Brak udzielenia zgody w tym zakresie uniemożliwi Organizatorowi utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika. Wzór oświadczeń w tym zakresie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
§4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. W przypadku wyrażenia oświadczeń i złożenia zezwoleń, wskazanych w § 3 ust. 2 i 4 Regulaminu, Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania zaleceń i wskazówek przedstawicieli Organizatora odnoszących się do przebiegu Konkursu, w szczególności Uczestnicy zobowiązują się do:
a) umożliwienia wykonania im zdjęć jeżeli wyrazili uprzednią zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku;
b) wykonywania zadań konkursowych zleconych przez Organizatora.
2. Uczestnicy są zobowiązani do korzystania przy realizacji zadań konkursowych wyłącznie ze sprzętów, urządzeń i przyborów kuchennych oraz wszelkich innych przedmiotów, niezbędnych do realizacji zadania konkursowego, dostarczonych przez Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe na skutek nienależytego i niezgodnego z instrukcją użytkowania wyżej wymienionych przedmiotów.
4. Uczestnicy Konkursu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Konkursu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych podczas Konkursu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

§5 PRZEBIEG KONKURSU
I. Idea Konkursu
Jedyne w Polsce współzawodnictwo czterech zespołów w uwarzeniu piwa w zadanym przez Organizatora stylu (wariacja na temat Grodziskiego). Uczestnikami Konkursu są przedstawiciele browarów rzemieślniczych, piwowarzy domowi oraz blogerzy zajmujący się tematyką piwa rzemieślniczego.
Spośród 16 uczestników zostanie wyłonionych 4 kapitanów drużyn, a następnie w drodze losowania Uczestnicy zostaną podzielenie na 4 zespoły. Każdy z zespołów na bazie dostarczonych przez Organizatora składników i sprzętu będzie miał za zadanie uwarzyć piwo w zadanym stylu.
Warzenie zadanego stylu zostanie poprzedzone drużynowym quizem z wiedzy o piwie.
Finał (ocena uwarzonych piw i gala wręczenia nagród) nastąpi w lokalu „The Taps” w Warszawie w dniu 24 listopada 2018 roku. W okresie między Konkursem a finałem wszystkie uwarzone piwa będą przechowywane przez reprezentantów poszczególnych drużyn. Reprezentanci drużyn będą zobligowani do dostarczenia uwarzonego piwa najpóźniej w dniu finału Konkursu do miejsca wskazanego przez Organizatora.

II. RYWALIZACJA.
1. Uczestnicy są zobligowani do stawienia się w miejscu wskazanym przez Organizatora: 08.09.2018 do godz.09.00.
2. Organizator Konkursu pokrywa koszty zakwaterowania (2 noclegi: 07/08 września oraz 08/09 września) oraz wyżywienia dla Uczestników Konkursu.
3. Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.00 na terenie Pałacu Piotrawin, Piotrawin 95, 24-335 Łaziska, zakończenie rywalizacji przewidziane jest około godziny 17.00.
4. Ramowy przebieg konkursu:
09.00-09.30: losowanie drużyn, omówienie zasad zadania
09.30-10.30: quiz – odpowiadając na pytania piwowarzy zdobywają punkty do „zakupu” sprzętu
10.30-11.00: kompletacja sprzętu i składników
11.00-12.30: zacieranie, filtracja,
12.30-14.00: gotowanie; w międzyczasie obiad
14.00-15.30: chłodzenie
15.30-16.30: drożdże, napowietrzanie
ok 17.00: zakończenie konkursu

III. FINAŁ KONKURSU
1. 24 listopada 2018 roku, godz.19.00 w lokalu The Taps w W-wie przy ul. Sienkiewicza 4/U1 nastąpi Finał Konkursu.
2. Kapituła składająca się z 12 oceniających, wybranych przez Organizatora (4 certyfikowanych sędziów piwnych, 4 kapitanów drużyn, 4 przedstawicieli partnerów) wybierze zwycięskie piwo uwarzone podczas Konkursu.
3. Organizator Konkursu pokrywa koszty zakwaterowania dla Uczestników Konkursu, tj. jeden nocleg.

§6 NAGRODY
1. Nagrodą jest świadczenie pieniężne, przewidziane dla Uczestników Konkursu.
2. Wysokość Nagrody wynosi:
1. 1 miejsce: 8.000 PLN brutto dla zwycięskiej Drużyny (t.j. 2.000 PLN dla każdego członka drużyny)
2. 2 miejsce: 4.000 PLN brutto dla zwycięskiej Drużyny (t.j. 1.000 PLN dla każdego członka drużyny)
3. 3-4 miejsce: 2.000 PLN brutto dla zwycięskiej Drużyny (t.j. 500 PLN dla każdego członka drużyny)
3. Uczestnik otrzymuje Nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pomniejszoną o wartość należności publicznoprawnych (podatków), jakie pobiera i odprowadza Organizator w związku z przekazaniem Uczestnikowi Nagrody w Konkursie.
4. Organizator wyda uprawnionemu Uczestnikowi Nagrodę pieniężną w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia finału Konkursu. Przez wydanie Nagrody pieniężnej rozumie się złożenie przez Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim polecenia przelewu bankowego w instytucji, takiej jak bank, Poczta Polska lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się doręczaniem przesyłek lub pośrednictwem w realizacji przelewów bankowych.
5. Z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 2 Regulaminu Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie w związku z udziałem w Konkursie.
6. Za wydanie Nagrody w Konkursie i odprowadzenie prawem wymaganych podatków odpowiada Organizator.
7. Dodatkową nagrodą w Konkursie dla zwycięskiej Drużyny będzie możliwość uwarzenia wybranego stylu piwa na bazie zwycięskiej receptury na zasadach komercyjnych (piwa przeznaczonego do sprzedaży). W przypadku skorzystania przez zwycięską drużynę z takiej możliwości oraz spełnienia warunków o których mowa poniżej, Organizator wraz z Partnerami zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie surowce (tzn. słód, chmiele i drożdże) w ilości wystarczającej na uwarzenie 20 hektolitrów wyrobu gotowego. Warunkiem uczestnictwa Organizatora jest zobowiązanie się warzącego piwo do umieszczenia na etykiecie logo konkursu oraz zamieszczenie informacji, iż piwo uwarzono na bazie zwycięskiej receptury z konkursu Viking Brewmaster Challenge 2018.

§7 PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem.
3. Reklamacje powinny zostać złożone w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu (edycji Konkursu), w którym brał udział Uczestnik i którego dotyczy reklamacja. Jeżeli podstawą reklamacji jest zdarzenie zaistniałe po zakończeniu Konkursu reklamacja powinna być złożona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty tego zdarzenia.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, o której mowa w ust. 2 pow.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora;
b) szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania Regulaminu, wskazań czy poleceń Organizatora czy też z wyłącznej winy Uczestników;
2. Spory dotyczące przebiegu Konkursu będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd według siedziby Organizatora.
3. Jeżeli udział w Konkursie zgłosi mniej niż 16 osób, Organizator zastrzega możliwość nieprzeprowadzenia Konkursu i jego odwołania.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem pod adresem https://www.facebook.com/SlodowniaStrzegom/