27.102018

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „JESIEŃ PIWOWARA”

Jest już gotowy regulamin promocji sprzedaży premiowej „Jesień Piwowara”!
Zapraszamy do zapoznania.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „JESIEŃ PIWOWARA”

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Jesień Piwowara” (nazywanej dalej „Promocją”), jest Viking Malt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, adres: ul. Świętokrzyska 27, 09-200 Sierpc, Polska wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000202458, NIP 776-16-04-005, REGON 611415171, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Promocja trwa w dniach od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. włącznie (dalej „Czas Promocji”).

3. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie browary rzemieślnicze, które w Czasie Promocji zakupią u Organizatora słody w minimalnej ilości jednej palety (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

5. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie Uczestnik, który:

a) spełnił warunki określone w §1,

b) zaakceptował Regulamin zgodnie z § 1 ust. 8 Regulaminu. 2. W ramach Promocji Uczestnik Promocji może zakupić czapki z logo Viking Malt w cenie 1 grosz netto.

3. Jednorazowo Uczestnik Promocji może zakupić dowolną ilość czapek w promocyjnej cenie, ilość ta nie może być jednak wyższa niż ilość zakupionych palet.

4. Zamówione czapki zostaną dołączone do realizowanego zamówienia.

§3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy składać:

a) w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres:, Al. Wojska Polskiego nr 70, 58-150 Strzegom z dopiskiem „Jesień Piwowara”;

b) e-mailem na adres: nikandra.surowka@vikingmalt.com z tematem „Jesień Piwowara” lub

c) ustnie: telefonicznie pod numerem +48 882 430 393 (koszt połączenia według taryfy operatora).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Uczestnika dotyczące usług świadczonych przez Organizatora oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Uczestnika.

3. Organizator udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Uczestnika. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Organizator wyjaśni Uczestnikowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Uczestnika.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w zakresie wydłużenia Czasu Promocji, rozszerzenia kręgu Uczestników, obniżenia wymagań dotyczących uczestnictwa w Promocji. Za ważne powody uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Organizator nie przewiduje tworzenia bazy danych osobowych Uczestników Promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji decyzje podejmuje Organizator Promocji oraz mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.

Wróć Wróć